• slider1
 • slider1
 • slider5
 • slider5
 • slider5
 • Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego


  Czytaj dalej

 • Zadanie 9 Utworzenie w roku 2020/2021 nowych miejsc wychowania przedszkolnego


  Czytaj dalej

 • "Smerfowa Kraina " / Żłobek Nr. 2


  Bezapelacyjnie najlepsze !!!


  Zapisz dziecko już dziś

 • "Smerfowa Kraina" / Żłobek Nr. 2

  Integracyjne


 • Witamy


  "Smerfowa Kraina" / Żłobek Nr. 2


  Zapraszamy !!!

INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

SZANOWNI RODZICE,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 561)

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

w dniach 12 - 18 kwietnia 2021r.

Nadal funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Zajęcia stacjonarne prowadzone są wyłącznie dla dzieci rodziców , którzy:

 1. Dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. Są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 3. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 4. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 5. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 6. Wykonują działania ratownicze,

 7. Są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 8. Są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9. Są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 10. Są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 11. Są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 12. Są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek .

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie wniosku:

Prosimy o składanie wniosków u nauczycielek i opiekunek grup    .Wniosek

O wszelkich zmianach dotyczących udzielania opieki dzieciom rodzice będą informowani na stronie internetowej przedszkola.

Dzieciom , które nie mogą uczęszczać w tym czasie do placówki, przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Edukacja jest realizowana według przyjętego planu pracy przedszkola nauczycielki modyfikują miesięczne plany pracy.

 2. Nauczanie polega na udostępnieniu przez nauczycielki materiałów dzięki, którym dzieci realizują podstawę programową w domu.

 3. Każda grupa ma utworzoną pocztę e-mail, na której nauczycielki będą udostępniały materiały zgodnie z realizacją planów miesięcznych.

 4. Nauka zdalna będzie realizowana w każdej grupie przedszkolnej od 12.04.2021r. do 18.04.2021r.

 5. Rodzice, którzy podejmą się współpracy z nauczycielkami w tej formie, prosimy o przekazanie materiałów, przeczytanie/i w miarę możliwości o wydrukowanie dziecku/.

 6. Wytwory dzieci, które da się zgromadzić ( karty pracy, prace plastyczne itp.) prosimy zbierać i przekazać do przedszkola po powrocie do tradycyjnej formy nauczania.

 7. Materiały będą udostępnione codziennie.

Pozostajemy w kontakcie – nr telefonu : 895459998 strona internetowa www.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Dyrektor Marzena Jasionowicz

________________________________________________________________________________

INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 W KĘTRZYNIE

w dniach 12 - 18 kwietnia 2021r.

Nadal funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Opieka stacjonarna sprawowana jest wyłącznie nad dziećmi rodziców, którzy :

 

 1. Zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. Wykonują działania ratownicze,
 6. Są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. Są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. Są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 9. Są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. Są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. Są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek .

              Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie wniosku:

Wnioski dostępne są na stronie internetowej przedszkola Wniosekoraz w grupach żłobkowych. 

Prosimy o składanie wniosków u opiekunek grup żłobkowych.

Pozostajemy w kontakcie – nr telefonu : 895459998 strona internetowa www.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Dyrektor Marzena Jasionowicz

 

SZANOWNI RODZICE

W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. (załącznik) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” od 29.03.2021r. do 09.04.2021r.

Dzieciom , które nie mogą uczęszczać w tym czasie do placówki, zapewnia realizację podstawy programowej poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Edukacja jest realizowana według przyjętego planu pracy przedszkola - nauczycielki modyfikują miesięczne plany pracy.

 2. Nauczanie polega na udostępnieniu przez nauczycielki materiałów dzięki, którym dzieci realizują podstawę programową w domu.

 3. Każda grupa ma utworzoną pocztę e-mail, na której nauczycielki będą udostępniały materiały zgodnie z realizacją planów miesięcznych.

 4. Nauka zdalna będzie realizowana w każdej grupie przedszkolnej od 30.03.2021r. do 09.04.2021r.

 5. Rodzice, którzy podejmą się współpracy z nauczycielkami w tej formie, prosimy o przekazanie materiałów, przeczytanie/i w miarę możliwości o wydrukowanie dziecku/.

 6. Wytwory dzieci, które da się zgromadzić ( karty pracy, prace plastyczne itp.) prosimy zbierać i przekazać do przedszkola po powrocie do tradycyjnej formy nauczania.

 7. Materiały będą udostępnione codziennie.

Z góry bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy podejmą się współpracy. Zróbmy wszystko dla dobra i zdrowia naszych dzieci. Mam szczerą nadzieję, iż sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie.

WSZYSTKIM DZIECIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA I SZYBKIEGO POWROTU DO PRZEDSZKOLA

Pozostajemy w kontakcie – nr telefonu : 895459998 strona internetowa www.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Dyrektor Marzena Jasionowicz     

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W KĘTRZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

Od dnia 01.04.2021r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że Regulamin rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2021/2022 oraz

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka będą udostępnione od dnia 29.03.2021r. w żłobku i na stronie internetowej.

Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć osobiście w siedzibie Żłobka w wyznaczonej skrzynce dostępnej w przedsionku (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) do dnia:

16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00

 

Dyrektor                

Marzena Jasionowicz   

ANTYWIRUSOWY INFORMATOR SMERFOWY 2

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl