Przedszkole integracyjne

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju zaburzeń ma prawo do uczestnicze­nia w edukacji z uwzględnieniem jego odrębnych potrzeb przy użyciu specyficznych metod i technik pracy. Istotą integracji w naszym przedszkolu jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu warunków, aby mogło w pełni realizować program.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych. 

Założeniem przedszkola integracyjnego jest znoszenie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Umożliwienie wszechstronnego - pełnego rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Realizując program wychowania przedszkolnego zwracamy szczególną uwagę na:

pobudzanie aktywności własnej, rozwijanie samodzielności życiowej,

bezpieczeństwo dzieci,

prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny - zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczna,

budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej (rozwijanie uczuć opiekuńczych, krzewienie zasad moralnych)

stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez kontakt z grupą rówieśniczą,

wyrabianie samodzielności, umiejętności, współdziałania i działania na rzecz innych,

indywidualizacja procesów dydaktycznych z uwzględnieniem kompensacji braków i rozwijanie uzdolnień,

nawiązanie ścisłego kontaktu ze środowiskiem lokalnym, wyzwalanie otwartości i wrażliwości na otaczający świat.

Trzonem grup integracyjnych są dzieci w normie intelektualnej. W każdej grupie jest od 4-5 dzieci niepełnosprawnych, z którymi w ciągu dnia na grupie oprócz nauczyciela-wychowawcy pracuje pedagog specjalny. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich zajęciach na zasadzie dobrowolności, a ich działania są stymulowane przez nauczycieli, pedagogów i specjalistów. 

Zadania wychowawcze jak i treści programowe określają cztery kierunki działań, odpowiadające zróżnicowanym sferom osobowości. Zadania i treści z dziedziny: 

1. zdrowia - aktywności ruchowej - rozwoju fizycznego,

2.dziecko - rodzina - środowisko,

3.aktywność intelektualna - rozwój umysłowy

4.wrażliwość estetyczna - aktywność twórcza.

Należy traktować jako główne wyznaczniki organizujące procesy wychowawcze. Treści programowe przeplatają się wzajemnie stwarzając możliwość równoczesnego realizowania różnorodnych zadań wychowawczych. Rozwój osobowości możliwy jest dzięki wielostronnemu, intensywnemu działaniu dziecka, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.

W związku z szeroko rozumianym postulatem opieki wychowawczej, przedszkole integracyjne podejmuje wielorakie i równolegle realizowane działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci wymaga ścisłej i harmonijnej współpracy całego personelu. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania jaki jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem oznacza także uwzględnienie zależności między biologicznymi i psychicznymi proce­sami oraz wiązanie w praktyce pedagogicznej zdrowia, aktywności ruchowej, fizycznej i intelektualnej.

Wychodząc z założenia, że najlepszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań to wiek przedszkolny, chcemy uczyć dzieci właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzięki obcowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci zdrowe uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji, rozumienia słabości, szacunku dla drugiego człowieka i gotowości do udzielania pomocy.

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- e.marcinowska@miastoketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

 --    e.marcinowska@miastoketrzyn.pl