Niezakwalifikowanie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem jest Przedszkole.

Pliki "cookies" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i przechowywane w urządzeniu użytkownika. Służą one wyłącznie serwerowi, który je utworzył do rozpoznania sesji i preferencji użytkownika. Cookies są wykorzystywane przede wszystkim w przypadku sklepów internetowych, stron pozwalających na logowanie, wyświetlania reklam oraz do monitorowania aktywności użytkowników.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Przedszkole w ramach swoich serwisów może umożliwiać również innym podmiotom stosowanie cookies. Podmioty te legitymują się własną polityką prywatności:

Google Inc. - w ramach wykorzystywania usług Google Analytics oraz YouTube:

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojego urządzenia lub przeglądarki internetowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" zaprasz wszystkich przedszkolaków do udziału  w konkursie plastycznym pt.

 

,,MÓJ PRZYJACIEL SENIOR”

CELE KONKURSU
-upamiętnienie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,
-czerpanie radości z procesu tworzenia,
-promowanie twórczości dziecięcej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Deklaracja dostępności strony smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej smerfowa-kraina.ketrzyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest KRÖMTZ BARBARA, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 545 99 98 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do .Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina", Ul. Wierzbowa 2, 11-400 Kętrzyn

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wierzbowej. Przy wejściu nie ma schodów i znajduje się podjazd dla wózków. Jest to głowne wejście do placówki przeznaczone dla dzieci i ich rodziców oraz interesantów.

Nad wejściem umieszczona jest tablica informująca o nazwie placówki.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


 

Miejskie Przedszkole Integracyjne „ Smerfowa Kraina” w Kętrzynie prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie wychowania przedszkolnego. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Przedszkola Miejskie Przedszkole Integracyjne „ Smerfowa Kraina” w Kętrzynie jest przedszkolem miejskim zapewniającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godziny 8:00 do godziny 13:00. Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin. Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „ Smerfowa Kraina” w Kętrzynie:

 1. Umożliwia wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka.
 2. Umożliwia rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem.
 3. Daje dzieciom możliwość pokonywania własnych trudności każdego dnia.
 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkola i wieku dzieci.
 5. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Kętrzyn, a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie  mieści się w nowym, wolnostojącym budynku  przy ulicy Wierzbowej 2. Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe (posiada instalację odgromową, system sygnalizacji pożaru, hydranty, oświetlenie awaryjne, agregat prądotwórczy). Budynek posiada system centralnej wentylacji oraz jest w pełni klimatyzowany

W przedszkolu pracuje dyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele specjaliści (pedagog specjalny, fizjoterapeuta, logopeda, specjalista SI) oraz pracownicy obsługi. Dyrektorowi w pracy pomaga sekretarz/intendent oraz pozostali pracownicy. Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola. Znajduje się on na piętrze budynku w lewo po wejściu głównymi drzwiami, kierując się na schody.

Przedszkole  jest czynne od poniedziałku do piątku. Godziny pracy: 6:00–16:00.

Kontakt do jednostki:

·         poczta elektroniczna : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Telefon kontaktowy: 89 545 99 98

·         Adres : Miejskie Przedszkole Integracyjne „ Smerfowa Kraina” ul. Wierzbowa 2; 11-400 Kętrzyn

Strona internetowa jednostki:

https://www.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl/oraz https://bip.smerfowa-kraina.ketrzyn.pl/10009/Do_przedszkola/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ,,SMERFOWA KRAINA’’

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM "MOJE BEZPIECZNE WAKACJE” 

 

CELE KONKURSU

-    uświadamianie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem, -    promowanie zasad bezpiecznego zachowania się  w czasie letniego wypoczynku: w lesie,        nad morzem, w górach i mieście, -     rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, -     rozwijanie poczucia estetyki i indywidualnych zdolności plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU ZEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO
,,MOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci kętrzyńskich placówek przedszkolnych.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką konkursu.
 3.  Technika wykonania pracy: dowolna, płaska, bez materiałów sypkich.
 4. Format pracy: A3 lub A4.
 5.  Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, oryginalność, walory estetyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 
 6. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z placówki nieograniczona.
 7. Każda praca powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (przyklejoną na odwrocie pracy):
  - imię i nazwisko dziecka,
  - wiek,
  - dokładny adres placówki, telefon,
  - imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz adres e-mail.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (załącznik nr 2).
 9. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 10.06.2019 r. (prace dostarczone lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie) na adres:
  Miejskie Przedszkole Integracyjne
   ,,Smerfowa Kraina”
  ul. Wierzbowa 2
  11-400 Kętrzyn „konkurs plastyczny”
 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 11.06.2019 r.
 11. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki, do odbioru w siedzibie Organizatora.  Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy udziału w konkursie pocztą elektroniczną. 
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 13.06.2019 r. na stronie internetowej naszego przedszkola smerfowa-kraina.ketrzyn.pl
 13. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu naszego przedszkola.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na wystawie pokonkursowej. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.
 15. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w siedzibie Organizatora, w mediach oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu – Anety Siergiej, Katarzyny Nowickiej, Oli Dać kierując pytania pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu 89 545 99 98.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ramach projektu „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej w formie grupowej i indywidualnej. Zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są zgodnie ze wskazaniami diagnostycznymi według indywidualnych planów terapeutycznych opracowanych przez specjalistę. Zajęcia grupowe z dziećmi zakwalifikowanymi na podstawie oceny poziomu rozwoju sensomotorycznego prowadzone są według planów grupowych również opracowanych przez specjalistę. Miejscem terapii integracji sensorycznej jest sala odpowiednio do tego przygotowana, bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy i słuchowy. Celem zajęć terapeutycznych jest lepsze poznanie swojego ciała, nauczenie planowania ruchu w obrębie motoryki dużej i małej stabilizacja reakcji równoważnych, a w szczególności dostarczenie kontrolowanej ilości wrażeń zmysłowych w celu poprawy jakości przetwarzania sensorycznego na poziomie mózgu.

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

sekretariat@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- e.marcinowska@miastoketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

 --    e.marcinowska@miastoketrzyn.pl