• slider5
 • slider1
 • slider5
 • slider5

WAKACYJNE PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OPRACOWANE NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SMERFOWA KRAINA” W KĘTRZYNIE

 1. Dziecko może przyprowadzić do przedszkola jedna osoba.

 2. Rodzice/opiekunowie oczekujący na wprowadzenie dziecka do przedszkola zobowiązani są do zachowania między sobą bezpiecznej odległości ok.1,5m oraz chronić twarz maseczką.

 3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się najpóźniej do godziny 9:00 a odbieranie dzieci z przedszkola jest możliwe najwcześniej od godziny 13:00. W godzinach 9:00 - 13:00 placówka jest zamknięta i w tym czasie nie ma możliwości przyprowadzenia lub odebrania dziecka. Otwarcie placówki może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

 1. Do odbierania dziecka od rodzica/opiekuna oddelegowana zostanie, woźna oddziałowa, która zobowiązana jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa opracowanej na czas zagrożenia epidemicznego”.

 1. Dzieci odbierane będą z przedsionka przedszkola. Możliwość otwierania drzwi wejściowych za pomocą kodu będzie zablokowane. Drzwi otwierane i zamykane będą przez woźną oddziałową od wewnątrz.

 1. Zanim dziecko zostanie wprowadzone na salę, woźna oddziałowa dopilnuje, by obowiązkowo umyło ręce mydłem i ciepłą wodą zgodnie z obowiązującą instrukcją.

 1. Każdorazowo po odebraniu dziecka od rodzica/opiekuna woźna oddziałowa zobowiązana jest do zdezynfekowania powierzchni dotykowych (włącznika dzwonka, klamek itp.).

 1. Do odprowadzenia dziecka odbieranego przez rodzica/opiekuna oddelegowana zostanie, woźna oddziałowa, która zobowiązana jest do stosowania zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa opracowanej na czas zagrożenia epidemicznego”.

 1. Każdorazowo po odprowadzeniu dziecka do rodzica /opiekuna woźna oddziałowa zobowiązana jest do zdezynfekowania powierzchni dotykowych (włącznika dzwonka, klamek itp.).

 1. Woźna oddziałowa, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore ma obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela.

 2. Woźna oddziałowa ma prawo zmierzyć dziecku przed wejściem temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego.

This image for Image Layouts addon

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że Miejskie Przedszkole i Żłobek Miejski w Kętrzynie zostaną otwarte 25.05.2020r. Placówki będą funkcjonowały w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z panującą pandemią placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Informujemy, ze liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki w przedszkolu i żłobku w warunkach panującej pandemii będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice chcąc ubiegać się o objęcie dziecka opieką przedszkolną i żłobkową, zobowiązani są do:

*pierwszym etapem przygotowawczym jest pozyskanie od rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu deklaracji skorzystania z opieki przedszkolnej i żłobkowej zał. Nr 1 

 1.         załącznik Nr 1 przedszkole
 2.         załącznik Nr 1 żłobek

*rodzice zobowiązani są również do zapoznania się z procedurami : zał. Nr 2 

         informacje z dnia 08-06-2020r

 1.          załącznik Nr 2  przedszkole
 2.          załącznik Nr 2  żłobek  

1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w okresie zagrożenia Covid 19.

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem dziecka oraz pracownika.

3. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Nie będzie możliwości przyjęcia do przedszkola i żłobka dziecka, bez wypełnionej, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i dostarczonej do placówki przez Państwa dokumentacji oraz bez potwierdzenia przez dyrektora możliwości korzystania danego dziecka z usług przedszkola i żłobka .

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI od 14.05.2020 do 20.05.2020

(deklaracje proszę wrzucić do skrzynki przedsionku przedszkola)

Pozdrawiam serdecznie ,

Dyrektor Marzena Jasionowwicz

LIST DO RODZICÓW OD DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

 

      Drodzy Rodzice,
jak zapewne Państwo już wiedzą z doniesień medialnych o możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków 6 maja br., Samorząd Miasta Kętrzyn podjął decyzję, że nie otworzy przedszkoli i żłobków. Stoimy jednak przed koniecznością przygotowania się w nowej formy na działanie przedszkola w najbliższym czasie.
Wraz z otwarciem przedszkola, będziemy zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego po to, by zapewnić dzieciom, rodzicom, a także pracownikom przedszkola i żłobka bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiam Państwu wstępne zasady, którymi będziemy wspólnie musieli sprostać:
1. Do przedszkola przyjęte będą dzieci zgodnie z wytycznymi MEN - w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci rodziców pracujących /system ochrony zdrowia, służby mundurowe, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19/ oraz tych, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

2. Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzice z dzieckiem rozstają się przy wejściu, w wyznaczonej strefie – przedsionek. Dziecko do budynku wprowadzi pracownik przedszkola, który będzie odpowiednio zabezpieczony i zaprowadzi dziecko do nauczyciela sprawującego opiekę.

4. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

5. Przyprowadzamy do przedszkola tylko dzieci pozostające w rodzinie, która nie jest objęta kwarantanną lub/i jakikolwiek członek rodziny nie pozostaje w izolacji.

6. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę kilka razy w ciągu dnia (po przyjściu i w trakcie dnia). Sugerujemy także, by mierzyć dzieciom temperaturę przed wyjściem z domu.

7. Pracownicy przedszkola będą skupiali się na tym, aby zachęcać dzieci do higieny rąk.

8. Rezygnujemy z mycia zębów w placówce do odwołania.

9. Rezygnujemy z poobiedniego relaksu na leżakach.

10. Dzieci powinny być odpowiednio przygotowane do warunków epidemiologicznych – buty i ubranie swobodne, niekrępujące.

11. W sytuacji podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka, natychmiast informujemy rodziców i postępujemy zgodnie z opracowanymi procedurami.

12. Zainstalowane zostaną dozowniki z płynem dezynfekującym w miejscu wejścia i wyjścia z placówki oraz w innych widocznych miejscach wraz z instrukcją postępowania.

13. Pomieszczenia, klamki, pomoce dydaktyczne i zabawki będą odkażane. Zabawki oraz rzeczy, które trudno regularnie dezynfekować (np. pluszaki, książki, tekturowe puzzle) zostaną usunięte z sal przedszkolnych.

15. Dzieci nie przynoszą zabawek ani żadnych innych przedmiotów do przedszkola!

16. Dzieci będą spędzały część czasu na świeżym powietrzu, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania dzieci przez rodziców (adekwatna do pogody odzież).

17. Tylko niektóre części ogrodu przedszkola będą do dyspozycji dzieci, te miejsca, które umożliwią dezynfekcję.

18. Dzieci będą przyjmowane do określonej godziny. Ilość oddziałów/grup będzie uzależniona od ilości czynnych zawodowo pracowników.

19. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.

20. Każdy pracownik naszej placówki będzie odpowiednio zabezpieczony podczas odbierania dziecka od rodzica i przekazywania dziecka rodzicom.

21. Pracownicy będą mogli przychodzić do pracy wtedy, gdy nie mają żadnych objawów chorobowych. Przed podjęciem pracy każdy pracownik zostanie poddany mierzeniu temperatury.


22. Zostanie wydzielony obszar - izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania u niej objawów chorobowych.

 

 

Dyrektor

Marzena Jasionowicz

Drodzy Rodzice, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją poniżej podajemy podstawowe informacje dotyczące obecnej sytuacji w naszym mieście i kraju.

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl